8

środa

8 czerwca

Pobierz plik PDF

Rynki i gospodarka: Czwartek, 9 czerwca 2016

Najważniejsze wydarzenia i dane gospodarcze

Dzień bez danych

W czwartek nie zostaną opublikowane żadne istotne dane z Polski oraz głównych gospodarek światowych.

Podsumowanie: Środa, 8 czerwca

Zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi, Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzymała stopy procentowe na dotychczasowym poziomie podczas czerwcowego posiedzenia. Zdaniem członków RPP, obecny poziom stóp procentowych sprzyja długofalowemu oraz stabilnemu wzrostowi gospodarczemu w Polsce. Członkowie Rady uważają ponadto, że obserwowane w I kwartale br. spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego było zjawiskiem tymczasowym, wynikającym w znacznej mierze z niższego napływu środków w ramach funduszy strukturalnych UE. Jednocześnie przedłużająca się deflacja wynika ich zdaniem z czynników zewnętrznych (takich jak m.in. uporczywie niskie ceny ropy naftowej), które pozostają poza kontrolą Rady. W konsekwencji uważamy, że stopy procentowe w Polsce pozostaną niezmienione do końca 2016 br.

W opublikowanym w środę raporcie, ekonomiści z Banku Światowego (BŚ) obniżyli prognozy wzrostu dla gospodarki światowej na 2016 rok. Obecnie przewidują oni globalny średnioroczny wzrost gospodarczy na poziomie 2.4% r/r, wobec 2.9% r/r w styczniu. Zdaniem ekonomistów BŚ, obniżenie ich prognoz jest spowodowane przede wszystkim umiarkowanym tempem wzrostu gospodarek rozwiniętych oraz rozwijających się, niskimi cenami surowców wpływającymi na ekonomiczne położenie gospodarek nastawionych na ich eksport oraz stagnacją w globalnych przepływach kapitałowych. W przypadku Polski, prognoza na obecny rok została utrzymana i zakłada wzrost na poziomie 3.7% r/r, który w ocenie ekonomistów będzie mocno wspierany przez rządowy program Rodzina 500+. Obniżeniu uległy natomiast oczekiwania odnośnie tempa wzrostu gospodarczego w kolejnych latach, głównie ze względu na rosnące ryzyka fiskalne oraz niepewną koniunkturę zagraniczną.

Niniejsze opracowanie jest częścią raportu „Rynki i Gospodarka” Banku BGŻ BNP Paribas. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani otrzymywaniem całego raportu, prosimy o kontakt z Departamentem Sprzedaży Produktów Rynków Finansowych pod nr. telefonu: +48 22 566 99 66.

WAŻNA INFORMACJA: Niniejsze opracowanie ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być traktowane jako doradztwo ani porada inwestycyjna. W szczególności nie może być traktowane jako oferta ani propozycja zawarcia jakiejkolwiek transakcji, jak również nie jest forma reklamy ani oferta sprzedaży jakiejkolwiek usługi świadczonej przez BGŻ BNP Paribas SA. Przedstawione opinie i komentarze są niezależnymi opiniami BGŻ BNP Paribas SA i pozostają aktualne wyłącznie w momencie ich wydania. Przy ich opracowaniu wykorzystano źródła informacji, które są uważane za wiarygodne i dokładne, jednak zastrzegamy, iż mimo to mogą być one niekompletne lub skrócone. Niniejszy dokument stanowi własność Banku. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego dokumentu w całości lub w części możliwe jest wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody Banku.

Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, posiadający NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 84 238 318 zł w całości wpłacony.

 

Zalogowanie do serwisu ekonomicznego analizy.bgzbnpparibas.pl
z Twojej obecnej przeglądarki nie jest możliwe.
Użyj nowszej wersji.

Pobierz teraz rekomendowaną przeglądarkę
i korzystaj w pełni z serwisu.
firefox firefox